Katedra za

Računarstvo i informatiku

Doktorske studije

Informatiku kao stručnu i naučnu disciplinu karakteriše izrazito širok spektar primena i izuzetna brzina razvoja. Jedan od glavnih stubova ovakvog razvoja ove oblasti je intenzivna globalna naučna delatnost čiji se rezultati brzo pretaču u praktične primene. Izazovnost problema koji se u ovoj oblasti javljaju, praktična primenljivost rezultata naučnog rada i brojne mogućnosti povezivanja sa istraživačima širom sveta, čine informatiku jednom od najatraktivnijih naučnio-istraživačkih oblasti. Doktorske akademske studije informatike predstavljaju najbolji način na koji se ambiciozni i entuzijastični studenti mogu uključiti u tok svetskih istraživanja u ovoj oblasti.

Istraživački rad u oblasti informatike ima dugu tradiciju na Matematičkom fakultetu. Katedra za računarstvo i informatiku posvećena je izvrsnosti u naučnom radu u ovoj oblasti, što potvrđuju brojne publikacije njenih članova u vrhunskim svetskim časopisima i na vrhunskim svetskim konferencijama u nekoliko sepcifičnih oblasti. Studenti koji žele da se profilišu u ozbiljne istraživače u oblasti informatike i da u istraživanju sarađuju sa članovima Katedre, mogu to uraditi upisom doktorskih akademskih studija informatike na Matematičkom fakultetu. U nastavku se nalaze informacije koje mogu pomoći studentima na početku tog puta:

Doktorske akademske studije Informatike na Matematičkom fakultetu usklađene su sa Pravilnikom o doktorskim studijama Univerziteta u Beogradu.

Uslovi prijema na doktorske akademske studije

Za prijem na doktorske akademske studije informatike važe opšti uslovi upisa na doktorske studije i specifični uslovi vezani za program iz informatike. Kandidati koji konkurišu za upis, moraju ispuniti sve uslove iz oba skupa.

Opšti uslovi upisa su sledeći: Specifični uslovi su sledeći: Više detalja o upisu i njegovim pravilima, uključujući zvanični konkurs za upis, može se naći ovde.

Tok i struktura studija

Doktorske akademske studije informatike traju tri godine (šest semestara, 180ESPB). Tokom prva tri semestra, studenti se kroz izbor odgovarajućih predmeta pripremaju za istraživanje u odabranoj istraživačkoj oblasti. Studije su koncipirane tako da studentima daju maksimalnu fleksibilnost prilikom izbora sadržaja koje će izučavati. To znači da ne postoje obavezni predmeti za sve studente, već svaki student pojedinačno, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, bira predmete na svojim studijama.

Predmeti se biraju sa spiska datog u odeljku Lista predmeta ovog dokumenta. Dodatno, umesto predmeta sa ovog spiska, studenti mogu u prvom semestru izabrati i jedan predmet sa drugih akreditovanih studijskih programa doktorskih akademskih studija Matematičkog fakulteta.

Student mora dobiti saglasnost predmetnog nastavnika za svaki od predmeta koji upiše.

U odabiru predmeta i koncipiranju svojih doktorskih studija, studentu pomaže odabrani nastavnik-savetnik koga student bira prilikom upisa doktorskih studija. Radi lakšeg odabira predmeta, predmeti su grupisani u pakete predmeta prema naučnim oblastima. Ovi paketi predstavljaju dobru polaznu osnovu koja se po potrebi može modifikovati i prilagoditi potrebama i interesovanjima konkretnog studenta.

Prilikom upisa druge godine studija (trećeg semestra) student bira mentora, u skladu sa odabranom istraživačkom oblašću. Mentor ne mora biti isti nastavnik koji je studentu bio nastavnik-savetnik tokom prve godine studija.

Na kraju trećeg semestra predviđeno je da student, u dogovoru sa svojim mentorom, izabere istraživačku temu kojom će se baviti u nastavku studija. Preostala tri semestra student se, u saradnji i uz konsultacije sa svojim mentorom, bavi istraživačkim radom i radi na svojoj doktorskoj tezi. Detalji procedure za prijavu teme doktorske disertacije dati su u odgovarajućem internom pravilniku Katedre.

Detaljna struktura studija po godinama data je u nastavku.

1. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet A1 (sa liste)  4+6  9
2. Izborni predmet A2 (sa liste)  4+6  9
3. Izborni predmet B (sa liste ili sa drugog studijskog programa)  4+6  9
4. Seminarski rad 1  0+2  3
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet A3 (sa liste)  4+6  9
2. Izborni predmet A4 (sa liste)  4+6  9
3. Izborni predmet A5 (sa liste)  4+6  9
4. Seminarski rad 2  0+2  3
Ukupno  64  60

2. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet A6 (sa liste)
 4+6  9
2. Priprema obrazloženja teme
 0+15  21
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izrada doktorske disertacije 1
 0+0  30
Ukupno  25  60

3. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izrada doktorske disertacije 2
 0+0  30
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izrada doktorske disertacije 3
 0+0  30
Ukupno  0  60


Kursevi na doktorskim studijama

Lista predmeta

U ovom odeljku data je lista predmeta koji su akreditovani u okviru doktorskih akademskih studija informatike. Svi predmeti nose 9 ESPB i predviđaju četiri časa aktivne nastave nedeljno, kao i šest časova samostalnog istraživačkog rada.

 1. Algoritmi teksta - napredni kocepti
 2. Algoritmi u bioinformatici
 3. Analitika velikih podataka
 4. Automatsko dokazivanje teorema
 5. Baze podataka – napredni koncepti
 6. Bioinformatika
 7. Biohemija za informatičare
 8. Blokčejn i decentralizovani sistemi
 9. Verifikacija softvera - napredni koncepti
 10. Genetski algoritmi
 11. Dizajn i implementacija funkcionalnih programskih jezika
 12. Inteligencija rojeva
 13. Interaktivno dokazivanje teorema
 14. Istraživanje podataka – napredni koncepti
 15. Istraživanje podataka u bioinformatici - napredni kocepti
 16. Konstrukcija i analiza algoritama - napredni kocepti
 17. Konstrukcija kompilatora - napredni koncepti
 18. Kriptografija - napredni koncepti
 19. Mašinsko učenje - napredni koncepti
 20. Mašinsko učenje nad grafovima
 21. Mašinsko učenje u bioinformatici
 22. Mašinsko učenje u računarskom vidu
 23. Metode klasifikacije podataka
 24. Metodika nastave programiranja - napredni koncepti
 25. Napredna arhitektura računara
 26. Obrada digitalnih slika - napredni kocepti
 27. Obrada prirodnih jezika
 28. Odabrana poglavlja bioinformatike
 29. Odabrana poglavlja teorijskog računarstva
 30. Pretraživanje informacija i istraživanje veba
 31. Programiranje ograničenja
 32. Programski jezici - napredni koncepti
 33. Projektovanje baza podataka – napredni koncepti
 34. Razvoj softvera – napredni koncepti
 35. Računarska inteligencija – napredni koncepti
 36. Računarske mreže – napredni koncepti
 37. Semantika programskih jezika
 38. Semantički veb
 39. Simboličko izračunavanje
 40. Skript jezici i veb programiranje
 41. Složenost izračunavanja
 42. Teorija baza podataka
 43. Teorija izračunljivosti – napredni koncepti
 44. Teorija mašinskog učenja
 45. Učenje potkrepljivanjem
 46. Formalne metode – napredni koncepti

Nastavnici koji drže nastavu na doktorskim studijama

U ovom odeljku navedeni su nastavnici koji drže nastavu na doktorskim studijama, tj. kod kojih studenti mogu slušati i polagati predmete sa gore navedene liste.

Više detalja o navedenim nastavnicima, njihovim kompetencijama kao i predmetima za koje su zaduženi mogu se naći ovde.

Istraživačke oblasti i grupe

Na Matematičkom fakultetu postoji nekoliko istraživačkih grupa koje se uspešno bave naučnim radom i ostvaruju značajne rezultate u različitim oblastima računarstva. Studenti doktorskih studija se tokom svojih studija, u zavisnosti od svojih interesovanja, uključuju u rad ovih grupa i kroz saradnju sa drugim istraživačima, profesorima i drugim kolegama studentima, prave svoje prve korake u svetu nauke.

Više informacija o postojećim istraživačkim grupama u oblasti računarstva na Matematičkom fakultetu mogu se naći na sledećim lokacijama:

Mentorstvo

Mentor na doktorskim akademskim studijama je ekspert za određenu naučnu oblast u kojoj je postigao značajne naučne rezultate. Uloga mentora je da pomaže kandidatu usmeravajući ga u upoznavanju naučne oblasti kojom će se kandidat baviti tokom izrade doktorske disertacije.

Kako sam izbor naučne oblasti nije jednostavan zadatak, kandidatu na početku doktorskih studija u tom izboru i sastavljanju plana studija pomaže nastavnik-savetnik koji može, a ne mora biti budući mentor. Nakon što je kandidat izabrao naučnu oblast kojom će se baviti, dogovara se o mentorstvu sa jednim od nastavnika sa Katedre koji mogu biti mentori. Mentor pomaže kandidatu u upoznavanju sa oblašću kroz pomoć u izboru kurseva na doktorskim studijama i kroz druge vidove savetovanja. Mentor pomaže kandidatu i u izboru teme disertacije i pruža mu savete vezane za probleme u toku izrade disertacije.

Preciznija uputstva vezana za izbor nastavnika-savetnika, mentora i prijavu disertacije mogu se naći ovde.

Mentori na doktorskim studijama mogu biti sledeći nastavnici Katedre za računarstvo i informatiku: Više detalja o navedenim nastavnicima i njihovim kompetencijama mogu se naći ovde.